• Planlægning for Erhverv - Barrierer og muligheder
  Planlægning for Erhverv - Barrierer og muligheder
 • Ideoplæg NOL
  Ideoplæg NOL
 • Rungsted Havn
  Rungsted Havn
 • Prøvestensområdet
  Prøvestensområdet

Planlægning

Eksempel på en opgave på nationalt plan er: 'Planlægning for erhverv - Barrierer og muligheder', som er en rapport, der sammenfatter resultaterne fra Erhvervsserviceprojektet, som blev gennemført af By- og Landskabsstyrelsen i 2010, og som beskriver en række anbefalinger til kommunernes planlægning for erhverv. Opgaven er udført for Naturstyrelsen i 2013.

Eksempel på forudgående høring er: Forhøring for Ny Opgraderet Lagerfacilitet på Risø. Til lagring af det nukleare affald i Danmark er der behov for at opgradere de eksisterende lagerfaciliteter på Risø. Forhøringen indkalder ideer og forslag til hvilke emner der skal indgå i en miljøkonsekvensrapport for projektet, Miljøstyrelsen 2019.

Eksempel på borgerinddragelsesproces er: Rungsted Havn som ønsker at udvide og modernisere havnen. I et samarbejde med Hørsholm Kommune er der gennemført en bruger- og borgerinvolveringsproces, hvor der er afholdt interview, afholdt borgermøder og der er blevet informeret på Havnens og Kommunes hjemmesider og Facebook og der er gennemført spørgeskemaundersøgelser. Processen blev gennemført i 2020-2021.

Eksempel på en lokalplan er: Lokalplan for nyt sundhedshus på Prøvestenen i Helsingør Kommune. Lokalplanen muliggør etablering af et sundhedshus ved Prøvestenscentret. Sideløbende med lokalplanarbejdet er der udarbejdet volumenstudier for hele Prøvestenscentret for at sikre, at restrummeligheden til detailhandel kan etableres et andet sted i Prøvestenscentret. Der er endvidere udarbejdet en miljøvurdering som bl.a. omhandler flytning af §3-sø, beskyttede arter som flagermus, spætter, frøer, vandsalamander og orkidearter, trafikafvikling og parkering, offentlig trafik, trafiksikkerhed og trafikstøj. Lokalplanen er udført for Helsingør Kommune i samarbejde med Erik Møller Arkitekter A/S og NIRAS samt KiRas og Agnete Kjær i 2017.