• Planlægning for Erhverv - Barrierer og muligheder
  Planlægning for Erhverv - Barrierer og muligheder
 • Forhøring til Horns Rev 3
  Forhøring til Horns Rev 3
 • Appetizer til møde med GF Sandhøj, Snoldelev, Roskilde Kommune
  Appetizer til møde med GF Sandhøj, Snoldelev, Roskilde Kommune
 • Prøvestensområdet
  Prøvestensområdet
 • VVM for IrmaByen i Rødovre
  VVM for IrmaByen i Rødovre

Planlægning

Eksempel på en opgave på nationalt plan er: 'Planlægning for erhverv - Barrierer og muligheder', som er en rapport, der sammenfatter resultaterne fra Erhvervsserviceprojektet, som blev gennemført af By- og Landskabsstyrelsen i 2010, og som beskriver en række anbefalinger til kommunernes planlægning for erhverv. Opgaven er udført for Naturstyrelsen i 2013.

Eksempel på forudgående høring er: For en ny vindmøllepark og tilhørende landanlæg til Horns Rev 3 på den jyske vestkyst er der udarbejdet tillæg til kommuneplanerne for Vejen, Esbjerg og Varde Kommuner. Derfor er der forud for disse udarbejdet en forhøringsfolder, som har været udsendt til offentlig debat i foråret 2013. Folderen er udført i et samarbejde med Orbicon for Energinet.dk, Naturstyrelsen og Energistyrelsen, 2013.

Eksempel på borgerinddragelsesproces er: Grundejerforeningen Sandhøj i Snoldelev ønsker, at bestemmelserne for deres område lempes, og at der bliver flere muligheder end i dag for at udvikle deres huse og område. Roskilde Kommune har i tæt samarbejde med grundejerforeningen bedt tegnestuen om at udarbejde en række visualiseringer, der viser, hvordan området kan komme til at udvikle sig. Der har endvidere været afholdt møder og workshop for grundejerforeningens medlemmer. Debatoplægget er udarbejdet i foråret 2013 (i samarbejde med SofiE jensen). Workshop blev afholdt i juni og september 2013.

Eksempel på en lokalplan er: Lokalplan for nyt sundhedshus på Prøvestenen i Helsingør Kommune. Lokalplanen muliggør etablering af et sundhedshus ved Prøvestenscentret. Sideløbende med lokalplanarbejdet er der udarbejdet volumenstudier for hele Prøvestenscentret for at sikre, at restrummeligheden til detailhandel kan etableres et andet sted i Prøvestenscentret. Der er endvidere udarbejdet en miljøvurdering som bl.a. omhandler flytning af §3-sø, beskyttede arter som flagermus, spætter, frøer, vandsalamander og orkidearter, trafikafvikling og parkering, offentlig trafik, trafiksikkerhed og trafikstøj. Lokalplanen er udført for Helsingør Kommune i samarbejde med Erik Møller Arkitekter A/S og NIRAS samt KiRas og Agnete Kjær i 2017.

Eksempel på VVM- og miljøvurdering er IrmaByen - en ny bydel i Rødovre Kommune, hvor et tidligere erhvervsområde skal omdannes til blandet bolig, detailhandel og kultur. Der er udarbejdet forhøringsmateriale, VVM-redegørelse og miljøvurdering  og en lokalplan. Plandokumenterne er udarbejdet for Korsdalskvarteret ApS og Rødovre Kommune i samarbejde med Gröning Arkitekter, Orbicon, Delta, Force Development, VindVind, Via Trafik, ICP og Agnete Kjær, 2014 - 2015